Phỏng vấn trực tiếp tại cty kinsa của trường đại học nghệ thuật Deagu Art