Học sinh kỳ tháng 9/2023 bay trường đại học nghệ thuật Yewon tại Seoul