Học sinh bay kỳ tháng 9/2023 của trường đại học Suncheon Jeil