Một số ảnh xuất cảnh của du học sinh Kinsa trong vài năm gần đây

  1. Tháng 3/2021

2. Tháng 12/2020

3. tháng 4/2020

.

4. tháng 4/2020

5. tháng 12/2019

 

6.tháng 4/2019:

rong năm 2018: